pseudogaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudogaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudogaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudogaster.

Từ điển Anh Việt

  • pseudogaster

    * danh từ

    dạ dày giả