pseudofossil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudofossil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudofossil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudofossil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudofossil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hóa đá giả