pseudoerysipelas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudoerysipelas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudoerysipelas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudoerysipelas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudoerysipelas

    * kỹ thuật

    y học:

    erysipen giả