pseudocrisis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudocrisis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudocrisis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudocrisis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudocrisis

    * kỹ thuật

    y học:

    cơn giả