pseudochorea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudochorea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudochorea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudochorea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudochorea

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng múa giật giả