pseudoanemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudoanemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudoanemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudoanemia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudoanemia

    * kỹ thuật

    y học:

    thiếu máu giả