pseudo-order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudo-order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudo-order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudo-order.

Từ điển Anh Việt

  • pseudo-order

    (máy tính) giả lệnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudo-order

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giả lệnh