psephologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psephologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psephologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psephologist.

Từ điển Anh Việt

  • psephologist

    * danh từ

    nhà nghiên cứu về bầu cử, chuyên gia về bầu cử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • psephologist

    a sociologist who studies election trends