pse-function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pse-function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pse-function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pse-function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pse-function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm psi