pruning-hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pruning-hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pruning-hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pruning-hook.

Từ điển Anh Việt

  • pruning-hook

    /pruning-hook/

    * danh từ

    kéo tỉa cây