provencal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provencal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provencal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provencal.

Từ điển Anh Việt

 • provencal

  * tính từ

  thuộc Provence

  * danh từ

  người xứ Provence, ngôn ngữ xứ Provence

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • provencal

  the medieval dialects of Langue d'oc (southern France)

  Synonyms: Occitan

  of or relating to Provence or its people or their culture