provableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

provableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm provableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của provableness.

Từ điển Anh Việt

  • provableness

    /provableness/

    * danh từ

    sự chứng tỏ, sự chứng minh