proustian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proustian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proustian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proustian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • proustian

    of or relating to or in the manner of Marcel Proust

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).