protrusively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protrusively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protrusively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protrusively.

Từ điển Anh Việt

  • protrusively

    xem protrusive