protozoology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protozoology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protozoology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protozoology.

Từ điển Anh Việt

 • protozoology

  /protozoology/

  * danh từ

  môn động vật nguyên sinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • protozoology

  * kỹ thuật

  y học:

  nguyên sinh động vật học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • protozoology

  the branch of zoology that studies protozoans