protozoacide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protozoacide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protozoacide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protozoacide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protozoacide

    * kỹ thuật

    y học:

    diệt động vật nguyên sinh