prototherian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prototherian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prototherian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prototherian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prototherian

    primitive oviparous mammals found only in Australia and Tasmania and New Guinea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).