protoplastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protoplastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protoplastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protoplastic.

Từ điển Anh Việt

  • protoplastic

    /protoplastic/

    * tính từ

    nguyên sinh, nguyên thuỷ

    (thuộc) thể nguyên sinh