protoneurone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protoneurone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protoneurone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protoneurone.

Từ điển Anh Việt

  • protoneurone

    * danh từ

    (sinh vật học) hạch thần kinh đơn cực; nơron đầu