protomorphic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protomorphic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protomorphic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protomorphic.

Từ điển Anh Việt

  • protomorphic

    * tính từ

    dạng gốc, dạng nguyên thủy