protocranium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protocranium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protocranium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protocranium.

Từ điển Anh Việt

  • protocranium

    * danh từ

    vùng chẩm, vùng sau sọ (côn trùng)