protocorm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protocorm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protocorm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protocorm.

Từ điển Anh Việt

  • protocorm

    * danh từ

    mầm rễ

    mầm đốt thân (côn trùng)