protobiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protobiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protobiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protobiology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protobiology

    * kỹ thuật

    y học:

    siêu vi khuẩn học