protoarcheology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protoarcheology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protoarcheology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protoarcheology.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • protoarcheology

    the study of prehistoric human artifacts and human fossils

    Synonyms: protoarchaeology

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).