prothipendyl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prothipendyl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prothipendyl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prothipendyl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prothipendyl

    * kỹ thuật

    y học:

    loại thuốc an thần và làm dịu