protestingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protestingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protestingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protestingly.

Từ điển Anh Việt

  • protestingly

    /protestingly/

    * phó từ

    phản đối, phản kháng, kháng nghị