proteopepsis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proteopepsis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proteopepsis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proteopepsis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proteopepsis

    * kỹ thuật

    y học:

    sự tiêu protein