prosperously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prosperously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prosperously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prosperously.

Từ điển Anh Việt

  • prosperously

    /prosperously/

    * phó từ

    thịnh vượng, phát đạt, phồn vinh, thành công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prosperously

    in the manner of prosperous people