prosopospasm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prosopospasm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prosopospasm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prosopospasm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prosopospasm

    * kỹ thuật

    y học:

    co thắt cơ mặt