proportioner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proportioner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proportioner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proportioner.

Từ điển Anh Việt

  • proportioner

    xem proportion

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proportioner

    * kinh tế

    cái đo liều lượng