proportioned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proportioned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proportioned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proportioned.

Từ điển Anh Việt

  • proportioned

    /proportioned/

    * tính từ

    cân xứng, cân đối