propodial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propodial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propodial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propodial.

Từ điển Anh Việt

  • propodial

    * tính từ

    thuộc phần trước chân (thân mềm)