propagandism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propagandism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propagandism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propagandism.

Từ điển Anh Việt

  • propagandism

    /propagandism/

    * danh từ

    sự tuyên truyền, thuật tuyên truyền