pronominally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pronominally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pronominally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pronominally.

Từ điển Anh Việt

  • pronominally

    * phó từ

    như một đại từ