promise-breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promise-breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promise-breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promise-breaker.

Từ điển Anh Việt

  • promise-breaker

    * danh từ

    kẻ vi phạm lời cam kết