promethazine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promethazine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promethazine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promethazine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • promethazine

  * kỹ thuật

  y học:

  loại thuốc kháng histamine mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • promethazine

  antihistamine (trade name Phenergan) used to treat allergies; also an antiemetic used to treat motion sickness

  Synonyms: Phenergan