prolificness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prolificness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prolificness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prolificness.

Từ điển Anh Việt

  • prolificness

    /prolificness/

    * danh từ

    sự sinh sản nhiều, sự sản xuất nhiều, sự đẻ nhiều

    sự có nhiều, sự phong phú