proliferator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proliferator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proliferator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proliferator.

Từ điển Anh Việt

  • proliferator

    xem proliferate