proletariate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proletariate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proletariate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proletariate.

Từ điển Anh Việt

  • proletariate

    /proletariate/

    * danh từ

    giai cấp vô sản

    dictatorship of the proletariat: nền chuyên chính vô sản