progesterone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

progesterone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm progesterone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của progesterone.

Từ điển Anh Việt

 • progesterone

  * danh từ

  hoocmon giới tính duy trì thai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • progesterone

  * kỹ thuật

  y học:

  hormone steroid phân tiết bởi thể vàng trong buồng trứng, nhau thai và vỏ thượng thận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • progesterone

  a steroid hormone (trade name Lipo-Lutin) produced in the ovary; prepares and maintains the uterus for pregnancy

  Synonyms: Lipo-Lutin