proemial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proemial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proemial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proemial.

Từ điển Anh Việt

  • proemial

    /proemial/

    * tính từ

    (thuộc) lời nói đầu, (thuộc) lời mở đầu, (thuộc) lời tựa