producers' co-operative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

producers' co-operative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm producers' co-operative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của producers' co-operative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • producers' co-operative

    * kinh tế

    hợp tác xã sản xuất