producer's co-operatives nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

producer's co-operatives nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm producer's co-operatives giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của producer's co-operatives.

Từ điển Anh Việt

  • Producer's co-operatives

    (Econ) Các hợp tác xã của nhà sản xuất.

    + Sự hợp nhất của các doanh nghiệp riêng biệt để cố gắng cung cấp sản phẩm chung của chúng, mặc dù có biến động trong sản xuất.