procurvation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

procurvation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm procurvation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của procurvation.

Từ điển Anh Việt

  • procurvation

    * danh từ

    sự ngã rạp, sự uốn rạp