proctoscopic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proctoscopic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proctoscopic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proctoscopic.

Từ điển Anh Việt

  • proctoscopic

    xem proctoscope