proctoptosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proctoptosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proctoptosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proctoptosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proctoptosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng sa hậu môn