proctologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proctologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proctologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proctologist.

Từ điển Anh Việt

  • proctologist

    * danh từ

    bác sĩ chuyên về proctology

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • proctologist

    a doctor specializing in diseases of the rectum and anus