proctoclysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proctoclysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proctoclysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proctoclysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proctoclysis

    * kỹ thuật

    y học:

    truyền dịch vào trực tràng