proctatresia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proctatresia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proctatresia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proctatresia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proctatresia

    * kỹ thuật

    y học:

    hẹp hậu môn