prisoner's base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prisoner's base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prisoner's base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prisoner's base.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prisoner's base

    a children's game; two teams capture opposing players by tagging them and taking them to their own base

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).